Act, Statute and Ordinances

1.  आजमगढ़ विश्वविद्यालय स्थापना गज़ेट  Click here to download
2. महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ नामकरण गज़ेट  Click here to download 
3.  उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973  Click here to download
4.  विश्वविद्यालय परिनियमावली  Click here to download